Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen

Terug
Datum: 22-4-2016

Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 werd uitgevoerd in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van dit soort dijken. Bovendien kon de betrouwbaarheid worden getoetst van een nieuw opgestelde rekenregel voor het bepalen van de stabiliteit van regionale keringen.

>Lees een uitgebreid verslag van deze dag

Veendijken, of beter: venige dijken of dijken op een venige ondergrond. Sinds waterkeringbeheerders regionale keringen normeren en toetsen, vormt dit type keringen een lastige categorie. Dat heeft veel te maken met het feit dat de keringen met de bij de vorige toetsronde gebruikte rekenmethode voor stabiliteit vaak zijn afgetoetst en dus zouden moeten worden verbeterd. Met alle kosten vandien. Tegelijkertijd liggen veel van deze keringen vaak al honderden jaren in het landschap. Al die tijd hebben ze hun waterkerende taak naar behoren uitgeoefend. Deze tegenstrijdigheid heeft alles te maken met het feit dat in de gebruikte rekenregels conservatief wordt gerekend, omdat tot voor kort nog relatief veel onbekend is over de sterkte-eigenschappen van veen, of omdat de sterkte-eigenschappen van veen niet goed gemodelleerd kunnen worden.

Groot succes
Naar aanleiding van het bovenstaande drongen waterschappers er bij een kennisbehoeftepeiling door STOWA in 2014 op aan alle recent ontwikkelde kennis over dit type keringen en een nieuw opgestelde rekenregel voor stabiliteitsberekening te toetsen aan de praktijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland schoot te hulp, want het waterschap had een stuk boezemkade in de aanbieding dat mocht bezwijken. Het betrof een deel van de kade van de Leendert De Boerspolder nabij de Haarlemmermeer. Het hoogheemraadschap had deze kleine polder (6 ha) aangekocht om gedempt boezemwater mee te compenseren waterberging van te maken.

Rekenregel deugt
Diverse partijen, waaronder STOWA, enkele waterschappen en provincies brachten het voor de proef benodigde geld bij elkaar. De TU Delft vertaalde de vragen uit de praktijk naar een plan van aanpak voor de proef. Ook werden bedrijven uitgenodigd om de dijk te gebruiken om nieuwe technieken te testen en werd de nieuw opgestelde rekenregel voor de stabiliteit van waterkeringen in de praktijk getest. Hierin is veel kennis over de sterkte van veen en de stabiliteit van veenkaden verwerkt, die is ontwikkeld na de afschuiving van de veenkade in Wilnis. Hoewel de definitieve resultaten in juni worden gepresenteerd tijdens een symposium door de TU, lijken de uitkomsten van de dijkbezwijkproef veel vertrouwen te geven dat de ontwikkelde nieuw ontwikkelde rekenregel deugt, aldus Robin Biemans van STOWA (foto). Dat betekent een scherper oordeel over de veiligheid van dit type keringen, en tegelijkertijd minder onnodige kosten voor verbetering.